Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • Op alle elektronische bestellingen van artikelen bij onze Webshops van Face Signing zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Met het doen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene leveringsvoorwaarden.

 • Face Signing is gerechtigd vanwege specifieke omstandigheden een bestelling te weigeren. Hiervan wordt binnen 3 werkdagen na ontvangst van een bestelling een bericht aan de klant gestuurd.

 • Face Signing behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

Artikel 2. Prijzen

 • De prijzen vermeld in folders, brochures, internetpagina, etc. zijn in euro’s en exclusief BTW en order- verzendkosten. Ook zijn de prijzen exclusief belettering, print, banners, plaatsing en montage en dergelijke. Natuurlijk verzorgen wij dat allemaal graag voor u, vraagt u gerust hiernaar.

  Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 • Voor zendingen naar adressen binnen Nederland worden verzendkosten in rekening gebracht. De hoogte van deze verzendkosten is afhankelijk van het gewicht en formaat van het artikel. Face Signing verzendt geen artikelen naar het buitenland, m.u.v. België ( verzendkosten in overleg).

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Face Signing behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 • Order- verzendkosten

Levering geschiedt franco huis vanaf een orderbedrag (exclusief BTW) van € 100,- ,daaronder betaalt u een order- en verzendingsbijdrage van € 10,- binnen Nederland.

 

Artikel 3. Betaling

 • De klant kan voor de betaling een keus maken uit in ieder geval de volgende betaalwijzen: 

- betaling via iDEAL; de bestelling wordt vervolgens uitgevoerd zodra de betaling door Face Signing is ontvangen.

- betaling op rekening ; klant ontvangt een factuur, de bestelling wordt vervolgens uitgevoerd zodra de betaling door Face Signing is ontvangen.- betaling binnen 15 dagen na factuurdatum; echter is deze optie alleen beschikbaar nadat de opdrachtgever en Face Signing zijn overeengekomen met de betalingstermijn.Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

 • Face Signing is gerechtigd vanwege specifieke omstandigheden een bestelling te weigeren. Hiervan wordt binnen 3 werkdagen na ontvangst van een bestelling een bericht aan de klant gestuurd.

 • Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim en wettelijke rente +2% verschuldigd.

 • Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is - onverminderd haar overige verplichtingen - vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.

 • Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150.

 

Artikel 4. Levering

 • Face Signing levert veel producten direct uit voorraad, sommige producten worden speciaal voor u gemaakt. Bij haast en deadlines adviseren wij u de levertijden op te vragen, tevens kunnen wij zorgen voor spoedzendingen, maar de extra hiervan komen voor rekening van de klant.

 • Opgegeven levertijden gaan pas in na ontvangst betaling, mits een andere betalingstermijn is overeengekomen.

 • Face Signing is verantwoordelijk voor een goede aflevering van het product. Het risico ter zake van de producten gaat op moment van levering op de klant over.

 • De levering van de goederen geschiedt via reguliere vervoerders of via TPG; in regel binnen 2 dagen na verzending ontvangt u de goederen. Oponthoud of vertraging tijdens het transport is niet voor rekening en risico van FACE SIGNING. In bepaalde gevallen leveren wij per eigen dienst bij u af.

 • De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn langer dan 2 weken is en dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 

Artikel 5. Retourzending/ annulering

 • Zodra het artikel door de klant is ontvangen heeft deze de plicht te controleren of het artikel aan de overeenkomst beantwoordt. Het artikel kan, indien dit niet het geval is en na akkoord van Face Signing, binnen zeven werkdagen onbeschadigd indien mogelijk in de originele verpakking retour gezonden worden aan Face Signing. Het artikel zal door Face Signing vervangen worden na een terechte klacht.

 • U dient bij aflevering de verpakking en de goederen nauwkeurig controleren en bij beschadiging hiervan melding maken op de vrachtbrief of reçu die u moet tekenen. Zonder aantekening kan een claim vanwege transportschade niet in behandeling worden genomen. Het geldt dan als bewijs dat de zaken in goede staat waren.

 • Retournering van een artikel is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Face Signing, u dient het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Face Signing te retourneren. Face Signing zendt u vervolgens een e-mailbericht met een retourformulier. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is , in de origninele verpakking zit en in de staat verkeren waarin ze zijn afgeleverd. Het retour zenden of omruilen is voor uw eigen rekening. Face Signing zal na goedkeuring retour pas de prijs van het artikel exclusief de administratie kosten retourneren op de opgegeven bankrekening.

 • De artikelen die speciaal op maat gemaakt worden en speciaal voor u besteld worden ( hieronder verstaan wij goederen die wij niet op voorraad hebben)  kunnen niet worden geretourneerd of geannulleerd worden na bestelling. Alle speciaal “op maat” gemaakte artikelen vallen onder categorieën; binnen- en buitenbewegwijzering, spansystemen, verlichting. En artikelen met levertijden boven de 2 weken, deze bestellen wij speciaal voor u en worden dus ook speciaal gemaakt.

 

Artikel 6. Eigendom

 • Alle geleverde producten blijven het eigendom van Face Signing tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij Face Signing ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

 

Artikel 7. Overmacht

 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Face Signing in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Face Signing verplicht is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 •  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Face Signing kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

   

 • De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van Face Signing te komen: stormschade en andere natuurrampen, belemering door dereden, gehele of gedeeltelijke werkstaking, oproer, oorlog, uitsluitingen, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enig overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, in gebreke blijven van leveranciers van verkoper of andere gevallen die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen.

   

 

Top